برگزاری نشست هماهنگی جشنواره چهارسوق در بخش نمایش

عصر روز سه شنبه مورخ 26 فروردین جلسه هماهنگی در خصوص برگزاری بخش نمایش جشنواره چهارسوق در محل انجمن نمایش استان و با حضور مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی، دبیر جشنواره، مسئول انجمن هنرهای نمایشی استان و مسئول دبیرخانه بخش نمایش این جشنواره برگزار گردید. در این نشست حضار طی بررسی راهکارهای برگزاری هر چه بهتر جشنواره در این بخش و بازدید از جلسه تمرین آثار راه یافته به بخش نهایی، گزینه های پیش رو در راستای برگزاری هرچه بهتر را مورد ارزیابی قرار دادند.

در پایان این نشست مقرر شد ضمن ارائه فرصت کافی به کارگردانان آثار منتخب جهت ارائه اثر قابل قبول و استاندارد در بخش نهایی و نمایش عمومی، اختتامیه جشنواره در این بخش در اسرع وقت برگزار گردد.

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش