نمایش # 
عنوان نمایش از %s
کسب عنوان قهرمانی نماینده شهرداری و مقام سوم تیمی شهرداری اراک در مسابقات جودو کارگری استان 23 آذر 1396
هر هفته یک مدرسه یک مسابقه این هفته با برگزاری مسابقه فوتسال در مدرسه پسرانه حجت 21 آذر 1396
هر هفته یک مدرسه یک مسابقه این هفته با برگزاری مسابقه والیبال در مدرسه دخترانه حضرت زینب (س) 19 آذر 1396
هر هفته یک مدرسه یک مسابقه این هفته با برگزاری مسابقه فوتسال در مدرسه پسرانه پزشکیان 14 آذر 1396
هر هفته یک مدرسه یک مسابقه این هفته با برگزاری مسابقه فوتسال در مدرسه پسرانه حاج کاظمی 12 آذر 1396
هر هفته یک مدرسه یک مسابقه این هفته با برگزاری مسابقه طناب کشی در مدرسه پسرانه شهید فهمیده 08 آذر 1396
هر هفته یک مدرسه یک مسابقه این هفته با برگزاری مسابقه فوتسال در مدرسه پسرانه عبایی 07 آذر 1396
هر هفته یک مدرسه یک مسابقه این هفته با برگزاری مسابقه فوتسال در مدرسه پسرانه میلاد 30 آبان 1396
هر هفته یک مدرسه یک مسابقه این هفته با برگزاری مسابقه والیبال در مدرسه دخترانه خدیجه کبری 29 آبان 1396
هر هفته یک مدرسه یک مسابقه این هفته با برگزاری مسابقه داژبال در مدرسه دخترانه شهید محمد منتظری 23 آبان 1396

آخرین اخبار

کانون آگهی و تبلیغات :آفرینش